Boomtechnisch onderzoek

FF Solutions is voorzien van de laatste kennis op het gebied van boomtechniek met betrekking tot wet- en regelgeving en groeiomstandigheden van de boom. De kennis is getoetst onder Europees toezicht, het EAC. Middels een puntensysteem wordt kennis en kwaliteit op pijl gehouden en geborgd. FF Solutions onderhoudt de vereiste kwalificaties, waardoor de certificering geborgd blijft.

 • European Tree Technician (ETT)
 • Boom technisch adviseur, Norminstituut handboek bomen
 • HBO Minor bomen en stedelijke omgeving
 • Gecertificeerd Boom Veiligheid Controleur

Dit zijn enkele certificaten die (persoon gebonden) binnen ons bedrijf zijn behaald.

Boom (gerelateerde) werkzaamheden worden binnen deze kennis uitgevoerd. Enkele producten die wij graag leveren;

 • BEA, de boom effect analyse brengt risico’s in beeld bij voorgenomen werkzaamheden;
 • BTO, boomtechnisch onderzoek stelt vast welke kwaliteit de boom heeft en welke (levens) verwachting er kan worden gekoppeld aan de boom binnen zijn bestaande standplaats;
 • Boom technisch advies, Boom onderzoek stelt vast welke risico’s, kansen en-/ of maatregelen nodig zijn om de boom een zo passend mogelijke groeiplaats te geven en-/ of te laten behouden;
 • Bodemkunde. Vanuit de bodem wordt een groot deel van het groei succes bepaald. Nutriënten, humus, beschikbaar vocht en voldoende lucht zijn bepalend voor de ontwikkeling van de boom. Bodem onderzoek brengt de kwaliteit van de bodem in beeld. Advies en maatregelen in bodemverbetering kan de kwaliteit van de (toekomstige) groeiplaats versterken;
 • BVC, boom veiligheid controle. Boomeigenaren hebben de verplichting zorg te hebben voor het eigendom. Verwijtbare schade moet worden vorkomen. De BVC is een middel om aantoonbaar risico’s in kaart te brengen. Door het regelmatig uitvoeren van een controle en het uitvoeren van de handeling die nodig is om het risico weg te nemen wordt de zorgplicht ingevuld;
 • Juridisch advies. Met regelmaat heeft een buren ruzie betrekking op bomen, hierbij kan voor een advocaat wordt ingeroepen het duidelijk uiteenzetten van de regelgeving helpen een conflict te sussen of te voorkomen. Maar ook het vaststellen van randvoorwaarden van een beschermde bomen lijst of het opstellen van een bomenparagraaf in de APV zijn waardevol op een juiste wijze omgaan met bomen;
 • Kapvergunning. Soms is het kappen van bomen onvermijdelijk of noodzakelijk. Niet elke boom mag zondermeer worden gekapt. Vaak zal er een kapvergunning nodig zijn. Kapwerkzaamheden vallen tevens vaak samen met flora en fauna aspecten. Door Wnb mee te nemen in de beoordeling voor kapaanvraag kan het vergunning traject makkelijker worden doorlopen;
 • Beplanting plannen. Voor het selecteren van bomen op de juiste ondergrondse en bovengrondse groeiplaats is kennis nodig. Vaak is ruimte en kennis in geschikt sortiment beperkt. Het maken van een beplantingsplan tekeningen (dwars doorsnedes) van groeiruimtes worden de mogelijkheden in beeld gebracht.
Ri-Buitenbouw- Boom onderzoek

Leefomgeving

Bomen zijn van zeer grote waarde. Bomen dragen zorg voor een leefbare leefomgeving en zijn noodzakelijk voor ecologische processen. De ecosysteemdiensten van de natuur zijn groot, klimaat, waterhuishouding, afvangen en verwerken van uitstoot zijn enkele voorbeelden waar de natuur een grote rol in heeft.

Ri-Buitenbouw-Boom paddestoelen

Onderhoud

Juist handelen bij en rondom bomen draagt bij aan een goede ontwikkeling en-/of behoud van het bomen areaal.