Landschappelijke inpassingen

Ontwikkelingsplannen moeten passen in de omgeving. Gemeente en overheden stellen eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Om de kwaliteit te borgen zijn er door gemeenten LOP’s (landschappelijke ontwikkeling plannen) gemaakt. Binnen deze LOP’s worden landschappelijke doelen in een gebied omschreven. Een voorgenomen ontwikkeling moet bijdragen en-/of passen bij de doelstellingen.

Het landschappelijk inpassen van uw nieuwe projectlocatie is veelal dan ook een onderdeel van de omgevingsvergunning. De inpassing wordt zowel in verslagvorm als op tekening uitgewerkt en ter beoordeling aan bevoegd gezag de gemeente geleverd. Het inpassingsplan wordt dan opgenomen binnen de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de voorgenomen ontwikkeling.

Het team ecologen

 

Ri-Buitenbouw- buitenbouw-bosranden-zoom-mantelvegetatie

Een voorbeeld van landschappelijke inpassingen zijn bosranden met zoom en mantelvegetatie.